Winkelmandje

0 Producten

Onze Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Beenmodehuis en consument, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Consument verplicht zich om de algemene voorwaarden voor bestelling te lezen en aanvaarden.
 
Artikel 2 Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen van Beenmodehuis zijn vrijblijvend en vervallen indien het product niet meer beschikbaar is.
2. Beenmodehuis kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen administratiekosten, verpakkingskosten, transactiekosten en webkosten, tenzij anders aangegeven. Verzendkosten zijn niet in de vermelde prijs inbegrepen.
 
Artikel 3 Bestelduur; leveringstermijn, prijsverandering, betaling
1. Tenzij het bestelde product niet voorradig is, verplicht Beenmodehuis zich na betaling van het overeengekomen bedrag middels de bestelbevestiging het product/de producten binnen 2 werkdagen naar consument te zenden. Bij overschrijding van de termijn dient de consument Beenmodehuis derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Beenmodehuis dient daarbij een redelijke termijn (=7 werkdagen) te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2. Consument van zijn kant verplicht zich na geplaatste bestelling het bedrag ad factuur binnen 2 werkdagen over te maken naar Beenmodehuis.nl. Na deze periode moet consument redelijkerwijs gelegenheid worden geboden het factuurbedrag eveneens binnen 2 werkdagen alsnog over te maken onder versturing van een email naar info@ (+ de naam van de firma. Om spam te voorkomen wordt deze niet volledig vermeld).
Bij niet versturing van een email heeft Beenmodehuis het recht het bestelde product weer op haar site te plaatsen, daar anders het product vier werkdagen buiten bestelling staat.
3. Consument kan ervan uitgaan dat de op de site vermelde prijzen de juiste zijn, met uitzondering van de volgende gevallen:
– de prijsstijging is gevolg van een wijziging of miscommunicatie van de leverancier;
– de prijsverhoging vloeit voort uit een verplichting ingevolge de wet (b.v. BTW-verhoging);
– een berekeningsfout van het webshopsysteem (b.v. staffelkorting foutief verwerkt, verzendbijdrage niet berekend).
– In andere gevallen; Beenmodehuis verplicht zich dit zo snel mogelijk op de site kenbaar te maken.
 
Artikel 4 Ontbinding van de overeenkomst
1. Beenmodehuis is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of te vrezen is dat de verplichting niet nagekomen zal worden.
2. Beenmodehuis is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens consument indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet of overmacht.
3. Annulering vanuit Beenmodehuis is mogelijk op grond van de voorwaarden uit artikel 3. In geval van niet berekende verzendbijdrage mag ook de klant afzien van de verplichting tot afnemen.
 
Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Beenmodehuis in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Beenmodehuis totdat de consument alle verplichtingen uit de gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 
Artikel 6 Garanties en reclames
1. De door Consument te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
2. Iedere vorm van reclame komt te vervallen indien het product uit de originele verpakking is gehaald.
3. De consument is gehouden het geleverde product direct bij aankomst te onderzoeken of het voldoet aan de bestelling zoals weergegeven op het bestelformulier. Wanneer blijkt dat dit niet het gewenste product is, mag consument binnen 14 dagen reclameren bij Beenmodehuis. Het product mag hierbij niet zijn uitgepakt uit de originele verpakking en/of gepast. Labels moeten aangehecht gebleven zijn. Dit om misbruik te voorkomen! Verzendkosten van reclamering zijn voor rekening van de klant, tenzij Beenmodehuis een verkeerd artikel heeft geleverd. Onvoldoende of ongefrankeerde terugzendingen worden in rekening gebracht bij de consument. Het bedrag van de reclame zal door Beenmodehuis binnen 30 werkdagen na ontvangst worden overgemaakt.
Houdt u er rekening mee dat bij ruiling de verzendkosten opnieuw moeten worden betaald.
Retouradres:
Beenmodehuis
Florijnlaan 17
2742LG Waddinxveen (ZH)
Nederland
4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan vervalt het recht op terugzending.
5. Vermissing van artikelen: Artikelen die verzonden worden door Beenmodehuis zijn voor risico van de verkoper. Mochten er artikelen kwijt raken bij de post, dan worden ze opnieuw kosteloos verzonden. Let op: Mocht u als klant beenmode retourneren, dan zijn de risico’s van verzending geheel voor UW rekening. Mochten er dan artikelen kwijt raken kunnen we helaas geen vergoeding uitkeren. U bent ervoor verantwoordelijk dat de goederen GOED verpakt en geheel correct afgeleverd worden in Waddinxveen.
Febr. 2010
 
Voor een PDF-versie van de Alg.Voorwaarden, klik op onderstaande link:
http://www.beenmodehuis.nl/beheer/index.php/algemene-voorwaarden/

Comments are closed.

IBAN: NL83 INGB 0005 1339 97 t.n.v. Beenmodehuis.nl | BTW: NL135805429B01 | KvK: 24485596
Realisatie Livingmobile